Rejstřík Cimrmanových pojmů
Cimrmanův zpravodaj.
v Prazev úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v pátek 31. května 2003v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017
Kupte si originelní Cimrmanovy hrací disky v soustavě CD i DVD

H

H2SO5 - chemická sloučenina s osmimocnou sírou, kyselina peroksosírová; JC ji neznal; chemická anekdota JC

H2SO5 - chemická slou?enina s osmimocnou sírou, kyselina peroksosírová; JC ji neznal; chemická anekdota JC

H?bitove, h?bitove, zahrado zelená - svatební píse?, která se zpívá v Dolánkách

- nota, od níž nahoru (dolů) píšeme nožičky dolů (nahoru)

- nota, od níž nahoru (dol?) píšeme noži?ky dol? (nahoru)

Haag - místo mezinárodního soudu

Habsburkové - dostali na frak

Hajný - postava z dramatu JC „Němý Bobeš", Josef Mikovec

Hajný - postava z dramatu JC „N?mý Bobeš", Josef Mikovec

Hali? - zem? Rakousko-Uherska, kde p?sobil JC jako u?itel

Halič - země Rakousko-Uherska, kde působil JC jako učitel

Haló, haló! - dnešní zahájení telefonního hovoru

Hani?ka - dcera hostinského z Grünbachu, jela do Míšn? pro porcelán

Hanička - dcera hostinského z Grünbachu, jela do Míšně pro porcelán

Hans - mladší syn kováře Jirsy, bude se učit klempířem (Kovář)

Hans - mladší syn ková?e Jirsy, bude se u?it klempí?em (Ková?)

Hanžlová, Anna - oblíbená posluhovačka JC

Hanžlová, Anna - oblíbená posluhova?ka JC

Hausner - postava z psychodramatu (zdravotní scénky) JC „Nestyda Hausner"

Hausnerová - postava z psychodramatu (zdravotní scénky) JC „Nestyda Hausner"

Havlí?ek Borovský, Karel - hledí smrti vst?íc (živý obraz JC)

Havlíček Borovský, Karel - hledí smrti vstříc (živý obraz JC)

Havránek - nadaný žák, šťoura

Havránek - nadaný žák, š?oura

He?manský - neúnavný smíšek (Proso)

Hedvábný, Evžen dr. - bratranec Z. Svěráka, který se účastnil objevů pozůstalosti JC na své chalupě v Liptákově

Hedvábný, Evžen dr. - bratranec Z. Sv?ráka, který se ú?astnil objev? poz?stalosti JC na své chalup? v Liptákov?

Heidelberk - tam působil na univerzitě JC jako asistent katedry fyziky

Heidelberk - tam p?sobil na univerzit? JC jako asistent katedry fyziky

Helena - nostalgická žena hraběte Nikoliče, který ji nebere do vzducholodi (Proso)

Helena - nostalgická žena hrab?te Nikoli?e, který ji nebere do vzducholodi (Proso)

Hemingway (Ernest) - označil „Přenošené dítě" JC jako nejsmutnější příběh světové literatury

Hemingway (Ernest) - ozna?il „P?enošené dít?" JC jako nejsmutn?jší p?íb?h sv?tové literatury

Henlein, Konrád - syn liptákovských občanů

Henlein, Konrád - syn liptákovských ob?an?

Henri - postava z titulkového filmu JC, manžel

herberk - útulek pro vandrovníky, přeneseně velký nepořádek

Herberk - poslední dílo JC

herberk - útulek pro vandrovníky, přenesený velký nepořádek

herberk - útulek pro vandrovníky, p?enesen? velký nepo?ádek

Herma Frodit - přezdívka Hermíny Froditové

Herma Frodit - p?ezdívka Hermíny Froditové

hermafrodit - dvojpohlavní tvor

Heřmanský - neúnavný smíšek (Proso)

Herzig - stavbyvedoucí na stavbě mostu u Lince

Herzig - stavbyvedoucí na stavb? mostu u Lince

History and Memory - /ang./ název knihy JC

Hladovka - aktovka JC, která dvakrát vyhrála Klicperův Špilberk

Hladovka - aktovka JC, která dvakrát vyhrála Klicper?v Špilberk

Hlas hlubiny - odborářský deník

Hlas hlubiny - odborá?ský deník

Hlavá?ek, Jind?ich - viz Policejní praktikant H.

Hlaváček, Jindřich - viz Policejní praktikant H.

Hlavsa - postava ze hry JC „Vizionář", sedlák

Hlavsa - postava ze hry JC „Vizioná?", sedlák

Ho?ice - m?sto, nedaleko n?hož se dívala císa?ovna Marie Terezie trubi?kou

hojdaláridí - alpská akustická konstanta

Hola, hola! - zahájení telefonního rozhovoru dle JC

Holomrazy, úvaha - povolené téma k hovoru dle JC

Holztscheche - /něm./ Čech jako poleno

Holztscheche - /n?m./ ?ech jako poleno

hore?ka omladnic - (Bo, MS) ?ádí kolem Grünbachu

horečka omladnic - (Bo, MS) řádí kolem Grünbachu

Hořice - město, nedaleko něhož se dívala císařovna Marie Terezie trubičkou

Hořice - m?ěto, nedaleko něhož se dívala císařovna Marie Terezie trubičkou

Hořice - město, nedaleko ně?hož se dívala císařovna Marie Terezie trubičkou

Hospoda na mýtince - opereta JC s výpravou a kostýmy

Hostinský - postava ze hry JC „Němý Bobeš"

Hostinský - postava ze hry JC „N?mý Bobeš"

Hošek - žák ze hry „Vyšetřování ztráty třídní knihy"

Hošek - žák ze hry „Vyšet?ování ztráty t?ídní knihy"

Hrab? lidumil - p?íb?h JC pro žebráky

Hrab? Lucemburk - opereta JC

Hrab? Zeppelin - postava z operety JC „Hospoda na mýtince"

Hrabě lidumil - příběh JC pro žebráky

Hrabě Lucemburk - opereta JC

Hrabě Zeppelin - postava z operety JC „Hospoda na mýtince"

Hrad - obě sněmovny dychtily mít tam už svého oblíbeného disidenta

Hrad - ob? sn?movny dychtily mít tam už svého oblíbeného disidenta

Hradec - tam má odvézt anekdotu strojvedoucí Trčka

Hradec - tam má odvézt anekdotu strojvedoucí Tr?ka

Hradec Králové - nedaleko tohoto města byla bitva; (Op) vzdálenost mezi Prahou a jím zhruba odpovídá šíři Panamské úžiny

Hradec Králové - vzdálenost mezi Prahou a jím zhruba odpovídá šíři Panamské úžiny

Hradec Králové - nedaleko tohoto m?sta byla bitva; (Op) vzdálenost mezi Prahou a jím zhruba odpovídá ší?i Panamské úžiny

Hradec Králové - vzdálenost mezi Prahou a jím zhruba odpovídá ší?i Panamské úžiny

Hřbitove, hřbitove, zahrado zelená - svatební píseň, která se zpívá v Dolánkách

Hřbitove, hřbitove, zahrado zelená - svatební píseř, která se zpívá v Dolánkách

Hrdli?ka - žák ze hry JC „Vyšet?ování ztráty t?ídní knihy"

Hrdlička - žák ze hry JC „Vyšetřování ztráty třídní knihy"

Hronek, Jim - podnikavý obchodní cestující s pánskými vestami obchodního domu Westinghouse, přítel JC

Hronek, Jim - podnikavý obchodní cestující s pánskými vestami obchodního domu Westinghouse, p?ítel JC

Hurych - vezeňský dozorce

Hurych - veze?ský dozorce

Hurych a synové, parní mlýny - název firmy, JC používal čisté úřední papíry s touto hlavičkou

Hurych a synové, parní mlýny - název firmy, JC používal ?isté ú?ední papíry s touto hlavi?kou

Hus p?ed koncilem kostnickým - živý obraz JC pro po?etn?jší rodiny

Hus po koncilu kostnickém - živý obraz JC pro rodiny s krbem

Hus před koncilem kostnickým - živý obraz JC pro početnější rodiny

Huschek, Franz - matrikář IV. vídeňské farnosti

Huschek, Franz - matriká? IV. víde?ské farnosti

husiti - mají smůlu, že umějí číst

husiti - mají sm?lu, že um?jí ?íst

Hydra a Šmidra - dekadentně laděná loutková hra JC

Hydra a Šmidra - dekadentn? lad?ná loutková hra JC

Hynek (z Michle) - viz Rytíř Hynek z Michle

Hynek (z Michle) - viz Rytí? Hynek z Michle

A B C D E F G  H I J K L M N O P R S T U V W Y Z 4
 
Naši mecenáši
kudy kam