Rejstřík Cimrmanových pojmů
Cimrmanův zpravodaj.
v Prazev úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v pátek 31. května 2003v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017
Kupte si originelní Cimrmanovy hrací disky v soustavě CD i DVD

L

Lá?a Pýcha - postava ze hry JC „Akt", u?itel

Labour party - /angl./ k jejímu založení JC popohnal váhající Angličany

Labour party - /angl./ k jejímu založení JC popohnal váhající Angli?any

Labu? - hostinec v Tanvaldu (též restaurace)

Labuť - hostinec v Tanvaldu (též restaurace)

Láďa Pýcha - postava ze hry JC „Akt", učitel

Ládí?ek - nemá um?ít, postava z titulkového filmu JC

Ládíček - nemá umřít, postava z titulkového filmu JC

lápis - kámen z milostné písně JC „Vzácný kámen" léčebné divadlo (Lij) objev JC, který vyzkoušel v Chudobinci; dnes se mu říká psychodrama

lápis - kámen z milostné písn? JC „Vzácný kámen" lé?ebné divadlo (Lij) objev JC, který vyzkoušel v Chudobinci; dnes se mu ?íká psychodrama

Lednice - zámek, kde se ubytoval prof. Mac Donald

Lehár, František - hudební skladatel, člen vídeňské operetní komise

Lehár, František - hudební skladatel, ?len víde?ské operetní komise

Lékárník - postava z dramatu JC „Dobytí severního pólu", Vojtěch Šofr

Lékárník - postava z dramatu JC „Dobytí severního pólu", Vojt?ch Šofr

Lenin (Vladimír, Ilji?) - s ním m?l JC nejvíce práce; vydával ?asopis Jiskra

Lenin (Vladimír, Iljič) - s ním měl JC nejvíce práce; vydával časopis Jiskra

Lenka - starší sestra kloboučníka Lešnera

Lenka - starší sestra klobou?níka Lešnera

Lepší pivo v žaludku nežli voda na plicích - 1. nápis JC v liptákovské hospodě U Sirotků

Lepší pivo v žaludku nežli voda na plicích - 1. nápis JC v liptákovské hospod? U Sirotk?

Lesseps - francouzský inženýr, původní stavitel Panamského průplavu

Lesseps - francouzský inženýr, p?vodní stavitel Panamského pr?plavu

Lešner, Josef - (Akt, Lip) kloboučník z Liptákova č. p. 12, bytný JC

Lešner, Josef - (Akt, Lip) kloboučník z Liptákova č. p. 12, bytný JC

Lešner, Josef - (Akt, Lip) klobou?ník z Liptákova ?. p. 12, bytný JC

Lešner, Josef - (Akt, Lip) klobou?ník z Liptákova ?. p. 12, bytný JC

Lešnerová, Eliška - vnučka Josefa Lešnera, žije v domově důchodců v České Třebové

Lešnerová, Eliška - vnu?ka Josefa Lešnera, žije v domov? d?chodc? v ?eské T?ebové

Lešnerová, Lenka - starší dcera Josefa Lešnera, která se provdala za emigranta z Plovdivu

Liberec - město, odkud je holič Krček

Liberec - m?sto, odkud je holi? Kr?ek

Liblice - tam bohemista Helmuth Beránek přednesl zdravici

Liblice - tam bohemista Helmuth Beránek p?ednesl zdravici

Libuše se dívá do budoucnosti - živý obraz JC

Lidové milice - jejich příslušník řekl, co je Blaník (viz Blaník - krycí název...)

Lidové milice - jejich p?íslušník ?ekl, co je Blaník (viz Blaník - krycí název...)

Liesler - sedlák z Liptákova

Lijavec - hra JC s opravdovým deštěm

Lijavec - hra JC s opravdovým dešt?m

Linec - u něho leží město Traun

Linec - u n?ho leží m?sto Traun

Lipanská druhá jízdní - je bez velitele; jejím velitelem je rytíř Veverka

Lipanská druhá jízdní - je bez velitele; jejím velitelem je rytí? Veverka

Lipany - místo bitvy r. 1434; v Blaníku měli jejich rozbor

Lipany - místo bitvy r. 1434; v Blaníku m?li jejich rozbor

Liptákov - byla zde nalezena pozůstalost JC; (Bo) jedna ze dvou nejmilejších obcí JC (vedle Nového Yorku); je zde i Mistrova umrlčí světnička (též domek); obec v níž je většinou větrno; byl zde SUP; (Lip) má znělku místního rozhlasu; cíl expedice Divadla Járy Cimrmana a místo výzkumu; mají tam Lidovou školu umění

Liptákov - jedna ze dvou nejmilejších obcí JC (vedle Nového Yorku); je zde i Mistrova umrlčí světnička (též domek); obec v níž je většinou větrno; byl zde SUP; (Lip) má znělku místního rozhlasu; cíl expedice Divadla Járy Cimrmana a místo výzkumu; mají tam Lidovou školu umění

Liptákov - má znělku místního rozhlasu; cíl expedice Divadla Járy Cimrmana a místo výzkumu; mají tam Lidovou školu umění

Liptákov - jedna ze dvou nejmilejších obcí JC (vedle Nového Yorku); je zde i Mistrova umrl?í sv?tni?ka (též domek); obec v níž je v?tšinou v?trno; byl zde SUP; (Lip) má zn?lku místního rozhlasu; cíl expedice Divadla Járy Cimrmana a místo výzkumu; mají tam Lidovou školu um?ní

Liptákov - byla zde nalezena poz?stalost JC; (Bo) jedna ze dvou nejmilejších obcí JC (vedle Nového Yorku); je zde i Mistrova umrl?í sv?tni?ka (též domek); obec v níž je v?tšinou v?trno; byl zde SUP; (Lip) má zn?lku místního rozhlasu; cíl expedice Divadla Járy Cimrmana a místo výzkumu; mají tam Lidovou školu um?ní

Liptákov - má zn?lku místního rozhlasu; cíl expedice Divadla Járy Cimrmana a místo výzkumu; mají tam Lidovou školu um?ní

Lišany - tam učí Ladislav Pých

Lišany - tam u?í Ladislav Pých

Liška, Ernst - krejčí (Sesle)

Liška, Ernst - krej?í (Sesle)

Litom??icko - kraj, kde vzbudil sv?tový rozruch „zázrak divadelní techniky"

Litoměřicko - kraj, kde vzbudil světový rozruch „zázrak divadelní techniky"

lízaný mariáš - karetní hra, kterou JC naučil Eskymáka

lízaný mariáš - karetní hra, kterou JC nau?il Eskymáka

Lomikare, do roka a do dne - živý obraz JC protrpělivý lid lesních samot

Lomikare, do roka a do dne - živý obraz JC protrp?livý lid lesních samot

Londýn - r. 1908 sem přijel JC jako obchodník s obuví

Londýn - r. 1908 sem p?ijel JC jako obchodník s obuví

Lou?ovice - vesnice; vybrali tam na povstání spoustu pen?z a všechny je dali na kuželník; místo aféry s Karlem Chmela?em

Loučovice - vesnice; vybrali tam na povstání spoustu peněz a všechny je dali na kuželník; místo aféry s Karlem Chmelařem

Louňovice - vesnice; vybrali tam na povstání spoustu peněz a všechny je dali na kuželník; místo aféry s Karlem Chmelařem

Louny - město, kde Síra s Pávkem prodávali balónky; zde studoval Šťáhlavský na gymnáziu

Louny - m?sto, kde Síra s Pávkem prodávali balónky; zde studoval Š?áhlavský na gymnáziu

Loutková junta - loutková hra JC

Loutková vláda - pojem, který vysvětloval JC paraguajským bezzemkům

Loutková vláda - pojem, který vysv?tloval JC paraguajským bezzemk?m

Ludvík - starý, dalo by se říci - ano, vlastně jediný dobrý přítel hostinského

Ludvík - starý, dalo by se ?íci - ano, vlastn? jediný dobrý p?ítel hostinského

Luisa - starší sestra JC; JC po ní donášel šatstvo

Lumiérové - bratři, kteří začali točit první filmy, otevřeli první kino

Lumiérové - brat?i, kte?í za?ali to?it první filmy, otev?eli první kino

Lundström - slavný švédský obr, měřil rovných 216 cm

Lundström - slavný švédský obr, m??il rovných 216 cm

Lužický zlom - jím je odděleno podloží severočeské křídové tabule od Jizerských hor

Lužický zlom - jím je odd?leno podloží severo?eské k?ídové tabule od Jizerských hor

Lužná-Lišany - tam koupil Žíla jízdenku Láďovi

Lužná-Lišany - tam koupil Žíla jízdenku Lá?ovi

Lvov - město, poblíž něhož chtěl JC vybudovat mamutí sodovkárnu

Lvov - m?sto, poblíž n?hož cht?l JC vybudovat mamutí sodovkárnu

A B C D E F G H I J K  L M N O P R S T U V W Y Z 4
 
Naši mecenáši
kudy kam