Rejstřík Cimrmanových pojmů
Cimrmanův zpravodaj.
v Prazev úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v pátek 31. května 2003v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017
Kupte si originelní Cimrmanovy hrací disky v soustavě CD i DVD

M

M?chá?ek, Roman - viz Nezkušený technik

Má?a - jméno vdovy Hausnerové; (Bl) v?rná kobyla Rytí?e Veverky

Má?a - v?rná kobyla Rytí?e Veverky

Ma?a?i - obyvatelé Ma?arska

Ma?ar - viz malý Ma?ar

Mac Donald, prof. - vedoucí americké polární výpravy, milionář

Mac Donald, prof. - vedoucí americké polární výpravy, milioná?

Machnov - obr, měřící 270 cm, který si zapomněl u JC kabát

Machnov - obr, m??ící 270 cm, který si zapomn?l u JC kabát

Máchovo jezero - sem jela na zájezd ROH Jaroslava Kozáková s kamarádkami Růženou Málkovou a Jitkou Nechanickou

Máchovo jezero - sem jela na zájezd ROH Jaroslava Kozáková s kamarádkami R?ženou Málkovou a Jitkou Nechanickou

Maďar - viz malý Maďar

Maďaři - obyvatelé Maďarska

Madrid - zde JC dokázal vyvést z rovnováhy tak neotřesitelného šachistu, jakým byl Capablanka, když mu při jeho simultánce hrozil dvojitým šachem

Madrid - zde JC dokázal vyvést z rovnováhy tak neot?esitelného šachistu, jakým byl Capablanka, když mu p?i jeho simultánce hrozil dvojitým šachem

Mahler - hudební skladatel

Majskij, Vsevolod - básník; nemá odvahu zastat se přítele Arkadije Leontějeviče a zahanben prchá ze sálu (Proso)

Majskij, Vsevolod - básník; nemá odvahu zastat se p?ítele Arkadije Leont?jevi?e a zahanben prchá ze sálu (Proso)

Malá romance - skladba Cornelia Gurlitta (Posel)

Maletice - obec, v jejíž škole vyrobili žáci pneumatickou hudební skříň

Maletice - obec, v jejíž škole vyrobili žáci pneumatickou hudební sk?í?

Malina, Frank - americký kinetik českého původu

Malina, Frank - americký kinetik ?eského p?vodu

Málková, R?žena - kamarádka Jaroslavy Kozákové

Málková, Růžena - kamarádka Jaroslavy Kozákové

Malmö - odtud pocházel obr Lundström

Malostranská beseda - místo živého obrazu JC z r. 1904

Malostranské nám?stí - n?co mu chybí; ?eská spole?nost cimrmanologická zde hodlá odhalit popmník JC; zde se nekonala poprava 27 ?eských pán?

Malostranské náměstí - něco mu chybí; Česká společnost cimrmanologická zde hodlá odhalit popmník JC; zde se nekonala poprava 27 českých pánů

Malostranské náměstí - něco mu chybí; Česká společnost cimrmanologická zde hodlá odhalit pomník JC; zde se nekonala poprava 27 českých pánů

Malta - ostrov, kam žádá nastydlý člověk letenku

Malta - ostrov, kam žádá nastydlý ?lov?k letenku

malý Ma?ar - v?eští matce; ing. Van?k mu vyrobí ko?ár pérovací (Úsp?ch)

malý Maďar - vřeští matce; ing. Vaněk mu vyrobí kočár pérovací (Úspěch)

Malý rynek - leží v Tanvaldu, dopadl tam hnůj odpálený v Liptákově

Malý rynek - leží v Tanvaldu, dopadl tam hn?j odpálený v Liptákov?

Mám malý stan - svatební píseň, která se zpívá v Dolánkách

Mám malý stan - svatební píse?, která se zpívá v Dolánkách

Man?a - jedno z dvoj?at manžel? Žílových

Man?tín - vesnice, odkud je Alois Formánek

Máňa - jméno vdovy Hausnerové; (Bl) věrná kobyla Rytíře Veverky

Máňa - věrná kobyla Rytíře Veverky

Manča - jedno z dvojčat manželů Žílových

Manětín - vesnice, odkud je Alois Formánek

Maralík - balada JC, nazvaná podle stejnojmenného lupiče

Maralík - balada JC, nazvaná podle stejnojmenného lupi?e

Marcela - název dolu JC v Grünbachu

Mariahilferstrasse - ulice ve Vídni

Mariánská hora - pod ní leží Schmoranzova lesovna

Mariánské Lázn? - tam by m?l odjet poru?ík Pihrt na dovolenou

Mariánské Lázně - tam by měl odjet poručík Pihrt na dovolenou

Marie Weber - význačný hudební skladatel

Marie Weber - významný hudební skladatel

Marie Weber - význa?ný hudební skladatel

Márinka - postava, kterou potká chlapec na ulici v Praze v r. 1848

Markéta - stará klíčnice (Proso)

Markéta - stará klí?nice (Proso)

Marná snaha - činohra JC; hra se zpěvy

Marná snaha - ?inohra JC; hra se zp?vy

Marta - postava ze hry JC „Němý Bobeš"; žena hajného Mikovce; je na malinách; sluha

Marta - postava ze hry JC „N?mý Bobeš"; žena hajného Mikovce; je na malinách; sluha

Martinic - místodržící; vyletěl z okna do Jeleního příkopu

Martinic - místodržící; vylet?l z okna do Jeleního p?íkopu

Maruška - první verze jména nevěsty pro obra Koloděje

Maruška - první verze jména nev?sty pro obra Kolod?je

mašina pod parou - císařovna se na plese dobře bavila (zašifrovaně)

mašina pod parou - císa?ovna se na plese dob?e bavila (zašifrovan?)

mašlova?ka - svazek husího pe?í k potírání pe?iva tukem

mašlovačka - svazek husího peří k potírání pečiva tukem

Matka - postava ze hry JC „Posel světla"

Matka - postava ze hry JC „Posel sv?tla"

Matula - žák ze hry JC „Vyšetřování ztráty třídní knihy"

Matula - žák ze hry JC „Vyšet?ování ztráty t?ídní knihy"

Mazavka, dr. - manžel sestry uhlobarona Ptáčka (Vizionář)

Mazavka, dr. - manžel sestry uhlobarona Ptá?ka (Vizioná?)

Měcháček, Roman - viz Nezkušený technik

Medv?di - vyzvedn?te p?ednosti ledního - povolené téma k hovoru na ?tvrtek

Medvědi - vyzvedněte přednosti ledního - povolené téma k hovoru na čtvrtek

Mejzlík - adjunkt, postava z titulkového filmu JC

Melbournsko - kraj v Austrálii

metoda gumových hadi?ek - vyšet?ovací metoda JC

metoda gumových hadiček - vyšetřovací metoda JC

metoda nep?ímých otázek - metoda výslechu inspektora Trachty

metoda nepřímých otázek - metoda výslechu inspektora Trachty

metoda p?ítla?né tabulové kontury - slouží ke zjišt?ní pahrbku geniality (viz tam)

metoda přítlačné tabulové kontury - slouží ke zjištění pahrbku geniality (viz tam)

metoda usilovných d?ep? - metoda inspektora Trachty

metoda usilovných dřepů - metoda inspektora Trachty

metoda velkého kabátu - vyšetřovací metoda JC

metoda velkého kabátu - vyšet?ovací metoda JC

metoda zhudebn?ného p?iznání - vyšet?ovací metoda JC

metoda zhudebněného přiznání - vyšetřovací metoda JC

Meyer - viz Továrník Meyer

Mikota, ing - známý průkopník skautingu, měl vytyčit Panamský průplav

Mikota, ing - známý pr?kopník skautingu, m?l vyty?it Panamský pr?plav

Mikovec, Josef - viz Hajný

Mikuláš - tuto postavu se rozešli dělat herci kočovné divadelní společnosti JC a už se nesešli

Mikuláš - tuto postavu se rozešli d?lat herci ko?ovné divadelní spole?nosti JC a už se nesešli

Miloši - tak každému vyšetřovanému říkal policejní rada Šlégr; to bylo nesnesitelné

Miloši - tak každému vyšet?ovanému ?íkal policejní rada Šlégr; to bylo nesnesitelné

Milovi?, Stanko - záh?ebský herec, ortodoxní monologista

Milovič, Stanko - záhřebský herec, ortodoxní monologista

mimoverbální komunikace - pátá z pedagogických zásad Cimrmanovy šesterky (viz tam)

Ministerstvo výživy - schválilo 3.1.1899 provokační anekdotu č. 1 pro pánskou společnost

Ministerstvo výživy - schválilo 3.1.1899 provoka?ní anekdotu ?. 1 pro pánskou spole?nost

Mirvald, Standa - viz Standa

Míše? - m?sto, kam jela Hani?ka pro porcelán

Míšeň - město, kam jela Hanička pro porcelán

Mladá fronta - deník, kam si Divadlo Járy Cimrmana podalo inzerát; psalo se v něm o hře JC „Přetržené dítě"

Mladá fronta - deník, kam si Divadlo Járy Cimrmana podalo inzerát; psalo se v něm o hře JC „Přetržené dít?ě

Mladá fronta - deník, kam si Divadlo Járy Cimrmana podalo inzerát; psalo se v něm o hře JC „Přetržené dítě "

Mladá fronta - deník, kam si Divadlo Járy Cimrmana podalo inzerát; psalo se v n?m o h?e JC „P?etržené dít?"

Mleziva - nadporučík, celník

Mleziva - nadporu?ík, celník

Mlyná? - postava ze hry JC „Lijavec"

Mlynář - postava ze hry JC „Lijavec"

Mod?any - m?sto, kde mají cukrovar (Úsp?ch)

Modrá trojka - název trojice hostů u barona von Grünbacha

Modrá trojka - název trojice host? u barona von Grünbacha

Modřany - město, kde mají cukrovar (Úspěch)

Monte Carlo - k tomuto městu připodobňuje Erika T. osadu Struk

Monte Carlo - k tomuto m?stu p?ipodob?uje Erika T. osadu Struk

Morava - pokrývá akční rádius Blaníku

Morava - pokrývá ak?ní rádius Blaníku

Moravák - přivedl ho Šlupka do Blaníku; říkal: „Zle matičko zle" a „Včíl jsme v řiti"

Moravák - p?ivedl ho Šlupka do Blaníku; ?íkal: „Zle mati?ko zle" a „V?íl jsme v ?iti"

Moravo, Moravo - píseň (zpívají vojska)

Moravo, Moravo - píse? (zpívají vojska)

Moravské pole - místo bitvy r. 1278; vojsko z něho se nalézá v levé enklávě Blaníku; v Blaníku měli jeho rozbor

Moravské pole - místo bitvy r. 1278; vojsko z n?ho se nalézá v levé enkláv? Blaníku; v Blaníku m?li jeho rozbor

Moreno, Jacob Levi - jemu je mylně připisován objev léčebného divadla

Moreno, Jacob Levi - jemu je myln? p?ipisován objev lé?ebného divadla

Morseova abeceda - soutěž v dorozumívání pomocí ní zorganizoval JC v solnohradské trestnici

Morseova abeceda - sout?ž v dorozumívání pomocí ní zorganizoval JC v solnohradské trestnici

mourek - přezdívka policejního praktikanta Hlaváčka

mourek - p?ezdívka policejního praktikanta Hlavá?ka

Mozart - hudební skladatel; měl štěstí, které JC neměl; jeho otec neměl k hudbě tak záporný vztah jako otec JC

Mozart - hudební skladatel; m?l št?stí, které JC nem?l; jeho otec nem?l k hudb? tak záporný vztah jako otec JC

Mozartgasse - /něm./ viz Mozartova ulice

Mozartgasse - /n?m./ viz Mozartova ulice

Mozartova ulice - zde v čísle 7 bydlel Josef Zeithammel; na rohu této ulice a Mariahilferstrasse dostal inspektor Trachta Tobiáše Koblihu

Mozartova ulice - zde v ?ísle 7 bydlel Josef Zeithammel; na rohu této ulice a Mariahilferstrasse dostal inspektor Trachta Tobiáše Koblihu

Mrá?ek, Karel - telegrafista benešovského nádraží, milenec Kuncové

Mráček, Karel - telegrafista benešovského nádraží, milenec Kuncové

Mráz, Josef - vedoucí benzínové pumpy v Benátkách nad Jizerou

Mráz, nejlepší d?da - povolené téma k hovoru na sobotu

Mráz, nejlepší děda - povolené téma k hovoru na sobotu

Mrázek - rolník, jehož usedlost zasypaly lišky

Mšeno - místo, kam se při bojové hře mělo jít ostrým pochodem

Mšeno - místo, kam se p?i bojové h?e m?lo jít ostrým pochodem

Musel jsem na n? být p?ísný - kniha ?editele solnohradské trestnice Nachtigala

Musel jsem na ně být přísný - kniha ředitele solnohradské trestnice Nachtigala

musgrávky - dobrá kamna

Musorgskij - význačný hudební skladatel

Musorgskij - význa?ný hudební skladatel

Mydlá? - kat; nap?áhl me?

Mydlář - kat; napřáhl meč

Myslík, Hugo dr. - (Akt, Ho, Vr) proslulý polabský veterinář, přítel JC; snad jen on něco tušil

Myslík, Hugo dr. - (Akt, Ho, Vr) proslulý polabský veterinář, přítel JC; snad jen on něco tušil

Myslík, Hugo dr. - (Akt, Ho, Vr) proslulý polabský veteriná?, p?ítel JC; snad jen on n?co tušil

Myslík, Hugo dr. - (Akt, Ho, Vr) proslulý polabský veteriná?, p?ítel JC; snad jen on n?co tušil

A B C D E F G H I J K L  M N O P R S T U V W Y Z 4
 
Naši mecenáši
kudy kam