Rejstřík Cimrmanových pojmů
Cimrmanův zpravodaj.
v Prazev úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v pátek 31. května 2003v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017
Kupte si originelní Cimrmanovy hrací disky v soustavě CD i DVD

P

P?ed oponou za oponou nesmí nikdo stát, nebo nebudu hrát! - autobiografická knížka záh?ebského herce Stanka Milovi?e

p?ekrývání hodin - pedagogická zásada JC na Kreibichov? hudební škole

P?elou? - v tomto m?st? bydlí Jaroslava Kozáková

P?emysl Orá? t?sn? p?ed p?íchodem Libušina poselství - podvojný živý obraz JC

P?enošené dít? - p?íb?h JC pro žebráky

P?estáváme být mužem - práce JC

P?etržené dít? - nesprávný název hry JC

P?etržené nít? - správný název hry JC

P?íbram - sliboval zat?eným inspektor Schirz

P?íru?ní slovník nau?ný - neobsahuje heslo „herberk"

P?iznání Josefa Kamarýta - largo furioso (též andante con brio) /it./, zhudebn?né p?iznání, které složil JC

p?ší k?ídlo - ?ást Cimrmanologické spole?nosti

Pa?íž - 2. olympijských her r. 1900 v tomto m?st? se zú?astnil JC

Pacov - zde vystupuje obchodní cestující Jeřábek z vlaku i ze hry JC

Pacov - zde vystupuje obchodní cestující Je?ábek z vlaku i ze hry JC

Padev?t, Josef - soused, kterému JC p?j?il hru „N?mý Bobeš"; zatížil rukopis JC; (Pól) výminká?, soused JC

Padev?t, Josef - výminká?, soused JC

Padevět, Josef - soused, kterému JC půjčil hru „Němý Bobeš"; zatížil rukopis JC; (Pól) výminkář, soused JC

Padevět, Josef - výminkář, soused JC

Paganini - italský houslista; za něj omylem považuje Jindra Hlaváček Bélu Puskáse

Paganini - italský houslista; za n?j omylem považuje Jindra Hlavá?ek Bélu Puskáse

pahrbek geniality - neobvyklá výduť na temeni hlavy; měli jej JC a Josef Schmoranz

pahrbek geniality - neobvyklá výduť na temeni hlavy; m?ěi jej JC a Josef Schmoranz

pahrbek geniality - neobvyklá výdu? na temeni hlavy; m?li jej JC a Josef Schmoranz

Palacký (František) - český historik, sedící na židli; (Bl) spolu s ním si byl JC vědom toho, že jsme jako zrnko mezi kameny

Palacký (František) - spolu s ním si byl JC vědom toho, že jsme jako zrnko mezi kameny

Palacký (František) - spolu s ním si byl JC v?dom toho, že jsme jako zrnko mezi kameny

Palacký (František) - ?eský historik, sedící na židli; (Bl) spolu s ním si byl JC v?dom toho, že jsme jako zrnko mezi kameny

Pall Mall - zapálí si plukovník Colonel (Úspěch)

Pall Mall - zapálí si plukovník Colonel (Úsp?ch)

pam??ový koeficient - JC ho m?l 0,03

paměťový koeficient - JC ho měl 0,03

Panama - opera JC

Panamský pr?plav - jeho autorem cht?l být JC

Panamský průplav - jeho autorem chtěl být JC

Papoušek - postava ze hry JC „Němý Bobeš"; vesničan zběhlý v lovu zmijí (dle JC) nebo papoušek, pták zběhlý v lovu zmijí (dle prof. Fiedlera)

Papoušek - postava ze hry JC „N?mý Bobeš"; vesni?an zb?hlý v lovu zmijí (dle JC) nebo papoušek, pták zb?hlý v lovu zmijí (dle prof. Fiedlera)

pápr?a - p?ezdívka ?editele

páprďa - přezdívka ředitele

Paraguay - země, kde působil JC jako loutkář

Paraguay - zem?, kde p?sobil JC jako loutká?

Pardubice - odtud přišel Divadlu Járy Cimrmana dopis o tom, jak se v něm oba manželé seznámili při hře „Dobytí severního pólu"

Pardubice - odtud p?išel Divadlu Járy Cimrmana dopis o tom, jak se v n?m oba manželé seznámili p?i h?e „Dobytí severního pólu"

Paříž - 2. olympijských her r. 1900 v tomto městě se zúčastnil JC

Pávek, Franta - známý Bedřicha Síry, který prodával balónky; dělal s vodíkovými bombami

Pávek, Franta - známý Bed?icha Síry, který prodával balónky; d?lal s vodíkovými bombami

Pazdera, Jan - místní kovář, dodávající JC šrouby podkováky

Pazdera, Jan - místní ková?, dodávající JC šrouby podkováky

Peary, Robert Edwin - vedoucí polární výpravy, která den nato dorazila na severní pól

pedagogická šesterka - šest pedagogických zásad JC viz Cimrmanova šesterka

Pej?il (Karel) - chovanec starobince, starý vysloužilec, tchán nového ?editele, úhlavní nep?ítel JC; vrchní inspektor všech starobinc? zapsal jeho jméno do zápisníku tajného policisty; p?jde ke zdi; trpí samomluvou; má rád kubu

Pejčil (Karel) - chovanec starobince, starý vysloužilec, tchán nového ředitele, úhlavní nepřítel JC; vrchní inspektor všech starobinců zapsal jeho jméno do zápisníku tajného policisty; půjde ke zdi; trpí samomluvou; má rád kubu

Pejřil (Karel) - chovanec starobince, starý vysloužilec, tchán nového ředitele, úhlavní nepřítel JC; vrchní inspektor všech starobinců zapsal jeho jméno do zápisníku tajného policisty; půjde ke zdi; trpí samomluvou; má rád kubu

Pelh?imovsko - tam pojmenovali houby václavky

Pelh?imovští - naštvali svatého Václava

Pelhřimovsko - tam pojmenovali houby václavky

Pelhřimovští - naštvali svatého Václava

penál (d?ev?ný) - žákovské pouzdro na psací pot?eby, bylo ve školní brašni?ce

penál (dřevěný) - žákovské pouzdro na psací potřeby, bylo ve školní brašničce

peón - naivní obyvatel Paraguaye

Pepi?ka - d?tský divák, sedící tam vzadu

Pepička - dětský divák, sedící tam vzadu

Pepík - jméno, které volal Papoušek i papoušek

Peréz - oděvní závod v Paraguayi

Peréz - od?vní závod v Paraguayi

Perly panny Serafínky - opereta JC

Perníká?, Vlastík - je na snímku, ale nepat?í do Lešnerovy rodiny, nepoda?ilo se jej odehnat

Perníkář, Vlastík - je na snímku, ale nepatří do Lešnerovy rodiny, nepodařilo se jej odehnat

Perníková chaloupka - na její základy vehementně zaútočil JC

Perníková chaloupka - na její základy vehementn? zaúto?il JC

Peš? - m?sto, kde na Dunaji po?ádal JC potáp??ské produkce

pěší křídlo - část Cimrmanologické společnosti

Pešť - město, kde na Dunaji pořádal JC potápěčské produkce

Pet?ín - vrch, kam vedla lanovka, do které posadil malí? Žíla Man?u s Karlíkem

Petarda - rybník u Liptákova, vzniklý po výbuchu při odpálení hnoje

Petarda - rybník u Liptákova, vzniklý po výbuchu p?i odpálení hnoje

petice (ostrá) - /lat./ prosba (ostrá)

Petöfi - název hotelu

Petr Bezru? - p?vodn? d?l Terezka uhlobarona Ptá?ka; moravský bard (Vizioná?)

Petr Bezruč - původně důl Terezka uhlobarona Ptáčka; moravský bard (Vizionář)

Petr Bezruč - původně děl Terezka uhlobarona Ptáčka; moravský bard (Vizionář)

Petr Bezruč - původní důl Terezka uhlobarona Ptáčka; moravský bard (Vizionář)

Petřín - vrch, kam vedla lanovka, do které posadil malíř Žíla Manču s Karlíkem

Pihrt - postava ze hry JC „Lijavec", Josef, poručík civilní policie

Pihrt - postava ze hry JC „Lijavec", Josef, poru?ík civilní policie

Pihrtové - právě vyhynuli

Pihrtové - práv? vyhynuli

pili?áky - kamna

piliňáky - kamna

piliřáky - kamna

Pilník v mazanci - aktovka JC

Pilsner Bier - /něm./ plzeňské pivo (Úspěch)

Pilsner Bier - /n?m./ plze?ské pivo (Úsp?ch)

ping-pong with the words, the - hra se slovy

Pisárky - čtvrť v Brně; odtud je prof. Jan Trtílek; nesprávně Pisoárky

Pisárky - ?tvr? v Brn?; odtud je prof. Jan Trtílek; nesprávn? Pisoárky

Píse? do nepohody - zpívá ?eská polární výprava

Písecký, Karel - tovaryš; smál se běhaje v křečích

Písecký, Karel - tovaryš; smál se b?haje v k?e?ích

Písek - na silnici u tohoto města měl hospodu dědeček hostinského

Písek - na silnici u tohoto m?sta m?l hospodu d?de?ek hostinského

Píseň do nepohody - zpívá česká polární výprava

Piská?ek, Adolf - ?len víde?ské operetní komise

Piská?ek, Rudolf - hudební skladatel, mladší bratr Adolfa Piská?ka

Piskáček, Adolf - člen vídeňské operetní komise

Piskáček, Rudolf - hudební skladatel, mladší bratr Adolfa Piskáčka

Pisko?, Jan - namydlen v holírn?, smích pod p?nou nelze prokázat

Piskoč, Jan - namydlen v holírně, smích pod p?nou nelze prokázat

Piskoř, Jan - namydlen v holírně, smích pod pěnou nelze prokázat

Pisoárky - viz Pisárky

Plachý - venkovský kapelník, na kterého vzpomíná Josef Suk

Plantážník Krišna (d?íve Krišna, indický plantážník) - postava z opery JC „Úsp?ch ?eského inženýra v Indii"

Plantážník Krišna (dříve Krišna, indický plantážník) - postava z opery JC „Úspěch českého inženýra v Indii"

Pleteme si - publikace JC, slovníček pojmových dvojic

Pleteme si - publikace JC, slovní?ek pojmových dvojic

Plovdiv - odtud pocházel emigrant, za kterého se provdala Lenka Lešnerová

Plují lodi do Malagy - svatební píseň, která se zpívá v Dolánkách

Plují lodi do Malagy - svatební píse?, která se zpívá v Dolánkách

Plují lodi do Triany - svatební píseň, která se zpívá v Dolánkách

Plují lodi do Triany - svatební píse?, která se zpívá v Dolánkách

Plukovník Colonel - postava z opery JC „Úspěch českého inženýra v Indii"

Plukovník Colonel - postava z opery JC „Úsp?ch ?eského inženýra v Indii"

Plze? - stojí v ní hotel Slovan

Plzeň - stojí v ní hotel Slovan

PM-výjimka - výjimka, kdy jedině může razítko opustit kancelář (požár, mobilizace)

PM-výjimka - výjimka, kdy jedin? m?že razítko opustit kancelá? (požár, mobilizace)

Po p?echodu - p?ednáška JC

Po přechodu - přednáška JC

Pocestný - postava z pohádky JC „Dlouhý, Široký a Krátkozraký"; je to osel

Pod Vyšehradem - výletní restaurace, zde vytvářela sokolská jednota živý obraz „Češi na severním pólu"; tam chodil JC na rybí speciality

Pod Vyšehradem - výletní restaurace, zde vytvá?ela sokolská jednota živý obraz „?eši na severním pólu"; tam chodil JC na rybí speciality

Pod?brady - odtud byl Ji?í (viz Ji?í z Pod?brad); mezi nimi a Sadskou Kocián s Bílkem vygumovali asfaltku až na samé podloží

Poděbrady - odtud byl Jiří (viz Jiří z Poděbrad); mezi nimi a Sadskou Kocián s Bílkem vygumovali asfaltku až na samé podloží

podkováky - šrouby pro čakovický prak; JC si je opatřoval u kováře Pazdery

podkováky - šrouby pro čakovický prak; JC si je opatěoval u kováře Pazdery

podkováky - šrouby pro ?akovický prak; JC si je opat?oval u ková?e Pazdery

Podolí - cíl zpáteční cesty české polární výpravy; tam chce driftovat magistr Šofr

Podolí - cíl zpáte?ní cesty ?eské polární výpravy; tam chce driftovat magistr Šofr

Podolští otužilci - jednota v Praze

Podskalský - zúčastnil se poprvé výlovu v Tučapech (Posel)

Podskalský - zú?astnil se poprvé výlovu v Tu?apech (Posel)

podvojný živý obraz - dva živé obrazy, jdoucí po sobě takřka beze změny

podvojný živý obraz - dva živé obrazy, jdoucí po sob? tak?ka beze zm?ny

Poem - druhá část selanky Zdenko Fibicha „V podvečer" (Kovář)

Poem - druhá ?ást selanky Zdenko Fibicha „V podve?er" (Ková?)

Pojize?í - sem se z Polabí dostala expedice Liptákov

Pojizeří - sem se z Polabí dostala expedice Liptákov

pojizerská hu?ka - klobouk z dílny klobou?níka Lešnera

pojizerská hučka - klobouk z dílny kloboučníka Lešnera

Polabí - odtud do Pojizeří se dostala expedice Liptákov

Polabí - odtud do Pojize?í se dostala expedice Liptákov

Polárka - je v nadhlavníku

polární noc - 100 dní šera, mrazu a samoty

polární samohana - technika rozmnožování sněžného člověka

polární samohana - technika rozmnožování sn?žného ?lov?ka

polární zá?e - polární úkaz

polární záře - polární úkaz

Policejní inspektor Trachta - původní postava (nyní Inspektor Trachta) ze hry JC „Vražda v salonním coupé"

Policejní inspektor Trachta - p?vodní postava (nyní Inspektor Trachta) ze hry JC „Vražda v salonním coupé"

Policejní praktikant Hlavá?ek - postava ze hry JC „Vražda v salonním coupé"

Policejní praktikant Hlaváček - postava ze hry JC „Vražda v salonním coupé"

politická mrtvola - rytíř Hynek z Michle

politická mrtvola - rytí? Hynek z Michle

Polka - jede; míněna hraběnka Sklodowská (též Klotowská); jede dopředu

Polka - jede; mín?na hrab?nka Sklodowská (též Klotowská); jede dop?edu

Polovecký - kníže

polovodi?e - jimi nahradil JC vodi?e; viz oživlé d?evo

polovodiče - jimi nahradil JC vodiče; viz oživlé dřevo

Polská krev - opereta JC

Polsko - do této země létal hrabě Zeppelin; plotí se zde zlotem

Polsko - do této zem? létal hrab? Zeppelin; plotí se zde zlotem

pomn?nka - látka, ur?ená k zapamatování

pomněnka - látka, určená k zapamatování

Pomocný u?itel - postava ze hry JC „Dobytí severního pólu", ?len ?eské polární výpravy; plný titul Václava Poustky

Pomocný učitel - postava ze hry JC „Dobytí severního pólu", člen české polární výpravy; plný titul Václava Poustky

pop-music - její základy položil JC v Haliči mezi popy

pop-music - její základy položil JC v Hali?i mezi popy

Popleta - přezdívka pašeráka opia

Popleta - p?ezdívka pašeráka opia

porodní d?dek - jím je Alois Formánek z Man?tína

porodní dědek - jím je Alois Formánek z Manětína

Posel sv?tla - hra JC

Posel světla - hra JC

Posel z Liptákova - expedice do kraje Cimrmanova stáří a nově objevené hry JC „Posel světla" a „Vizionář"

Posel z Liptákova - expedice do kraje Cimrmanova stáčí a nově objevené hry JC „Posel světla" a „Vizionář"

Posel z Liptákova - expedice do kraje Cimrmanova stá?í a nov? objevené hry JC „Posel sv?tla" a „Vizioná?"

Poslední profese - gerontologická práce JC o žebrání

Poštovní muzeum - je ve Vídni

Pot?ebuji nutn? vybo?it - v?ta z textu JC, kterou soused Padev?t z?ejm? nepochopil

Potápka - přezdívka JC

Potápka - p?ezdívka JC

potkan - JC je neměl rád

potkan - JC je nem?l rád

Potřebuji nutně vybočit - věta z textu JC, kterou soused Padevět zřejmě nepochopil

Poupata pro policejní dorost - kniha JC

Poustka, Václav - viz Pomocný učitel

Poustka, Václav - viz Pomocný u?itel

Pozna? - místo stavby železnice do Wroclawi

Poznaň - místo stavby železnice do Wroclawi

Pozor, pozor - domnělé heslo pašeráka opia

Pozor, pozor - domn?lé heslo pašeráka opia

Pr?cha - mladý lesník z konopiš?ské obory, muž Kuncové; p?edobraz Cimrmanova hajného Mikovce

pr?duch - nadávka (Posel)

Pr?honice - výletní místo u Prahy

pr?tokový poznatek - jde jedním uchem tam a druhým ven

práce v k?ln? a na podzimku - na škole se podce?uje

práce v kůlně a na podzimku - na škole se podceňuje

Prachovské skály - zájezd do nich absolvoval dr. Evžen Hedvábný

Pradlenka z p?edm?stí - opereta

Pradlenka z předměstí - opereta

Praha - vzdálenost mezi ní a Hradcem Králové zhruba odpovídá šíři Panamské úžiny; (Bo) cíl cesty Jana Nerudy a dr. Šavrdy; (Lip) město, kde působil advokát Standa Mirvald; tam chcel bača, jedoucí v protisměru; celá chodí v rádiovkách; bydlí v ní uhlobaron Ptáček; Standa se v ní seznámil s chemikem; Kolben a Daněk tam mají podnik; (Lij) město s vedením; z ní do Frymburku přijela tříčlenná delegace (Valčík); (Lij) jel do ní starej Procházka; odtud jede inspektor všech starobinců; tam má Trčka zavézt rukopis JC; (Pól) místo startu výpravy k severnímu pólu; chce do ní lékárník; dala sbohem bratru Janouchovi bez hudby; (Bl) město z loutkové hry „Nevěřící Vlasák"; tam už je po všem; jak je na tom?; tam je to 3-4 hodiny; Blanické nezajímá, co se tam tancuje; některé národní gardy do ní ani nedorazily; druhá defenestrace doplatila na její ekologickou zaostalost; Windischgrätz v ní zesílil hlídky; tam by se to mohlo sesypat císaři pánu; žádné náměstí tohoto města nenese jméno sv. Václava; zatýká se v ní

Praha - cíl cesty Jana Nerudy a dr. Šavrdy; (Lip) město, kde působil advokát Standa Mirvald; tam chcel bača, jedoucí v protisměru; celá chodí v rádiovkách; bydlí v ní uhlobaron Ptáček; Standa se v ní seznámil s chemikem; Kolben a Daněk tam mají podnik; (Lij) město s vedením; z ní do Frymburku přijela tříčlenná delegace (Valčík); (Lij) jel do ní starej Procházka; odtud jede inspektor všech starobinců; tam má Trčka zavézt rukopis JC; (Pól) místo startu výpravy k severnímu pólu; chce do ní lékárník; dala sbohem bratru Janouchovi bez hudby; (Bl) město z loutkové hry „Nevěřící Vlasák"; tam už je po všem; jak je na tom?; tam je to 3-4 hodiny; Blanické nezajímá, co se tam tancuje; některé národní gardy do ní ani nedorazily; druhá defenestrace doplatila na její ekologickou zaostalost; Windischgrätz v ní zesílil hlídky; tam by se to mohlo sesypat císaři pánu; žádné náměstí tohoto města nenese jméno sv. Václava; zatýká se v ní

Praha - město, kde působil advokát Standa Mirvald; tam chcel bača, jedoucí v protisměru; celá chodí v rádiovkách; bydlí v ní uhlobaron Ptáček; Standa se v ní seznámil s chemikem; Kolben a Daněk tam mají podnik; (Lij) město s vedením; z ní do Frymburku přijela tříčlenná delegace (Valčík); (Lij) jel do ní starej Procházka; odtud jede inspektor všech starobinců; tam má Trčka zavézt rukopis JC; (Pól) místo startu výpravy k severnímu pólu; chce do ní lékárník; dala sbohem bratru Janouchovi bez hudby; (Bl) město z loutkové hry „Nevěřící Vlasák"; tam už je po všem; jak je na tom?; tam je to 3-4 hodiny; Blanické nezajímá, co se tam tancuje; některé národní gardy do ní ani nedorazily; druhá defenestrace doplatila na její ekologickou zaostalost; Windischgrätz v ní zesílil hlídky; tam by se to mohlo sesypat císaři pánu; žádné náměstí tohoto města nenese jméno sv. Václava; zatýká se v ní

Praha - město s vedením; z ní do Frymburku přijela tříčlenná delegace (Valčík); jel do ní starej Procházka; odtud jede inspektor všech starobinců; tam má Trčka zavézt rukopis JC; (Pól) místo startu výpravy k severnímu pólu; chce do ní lékárník; dala sbohem bratru Janouchovi bez hudby; (Bl) město z loutkové hry „Nevěřící Vlasák"; tam už je po všem; jak je na tom?; tam je to 3-4 hodiny; Blanické nezajímá, co se tam tancuje; některé národní gardy do ní ani nedorazily; druhá defenestrace doplatila na její ekologickou zaostalost; Windischgrätz v ní zesílil hlídky; tam by se to mohlo sesypat císaři pánu; žádné náměstí tohoto města nenese jméno sv. Václava; zatýká se v ní

Praha - jel do ní starej Procházka; odtud jede inspektor všech starobinců; tam má Trčka zavézt rukopis JC; (Pól) místo startu výpravy k severnímu pólu; chce do ní lékárník; dala sbohem bratru Janouchovi bez hudby; (Bl) město z loutkové hry „Nevěřící Vlasák"; tam už je po všem; jak je na tom?; tam je to 3-4 hodiny; Blanické nezajímá, co se tam tancuje; některé národní gardy do ní ani nedorazily; druhá defenestrace doplatila na její ekologickou zaostalost; Windischgrätz v ní zesílil hlídky; tam by se to mohlo sesypat císaři pánu; žádné náměstí tohoto města nenese jméno sv. Václava; zatýká se v ní

Praha - místo startu výpravy k severnímu pólu; chce do ní lékárník; dala sbohem bratru Janouchovi bez hudby; (Bl) město z loutkové hry „Nevěřící Vlasák"; tam už je po všem; jak je na tom?; tam je to 3-4 hodiny; Blanické nezajímá, co se tam tancuje; některé národní gardy do ní ani nedorazily; druhá defenestrace doplatila na její ekologickou zaostalost; Windischgrätz v ní zesílil hlídky; tam by se to mohlo sesypat císaři pánu; žádné náměstí tohoto města nenese jméno sv. Václava; zatýká se v ní

Praha - město z loutkové hry „Nevěřící Vlasák"; tam už je po všem; jak je na tom?; tam je to 3-4 hodiny; Blanické nezajímá, co se tam tancuje; některé národní gardy do ní ani nedorazily; druhá defenestrace doplatila na její ekologickou zaostalost; Windischgrätz v ní zesílil hlídky; tam by se to mohlo sesypat císaři pánu; žádné náměstí tohoto města nenese jméno sv. Václava; zatýká se v ní

Praha - vzdálenost mezi ní a Hradcem Králové zhruba odpovídá šíři Panamské úžiny; (Bo) cíl cesty Jana Nerudy a dr. Šavrdy; (Lip) město, kde působil advokát Standa Mirvald; tam chcel bača, jedoucí v protisměru; celá chodí v rádiovkách; bydlí v ní uhlobaron Ptáček; Standa se v ní seznámil s chemikem; Kolben a Daněk tam mají podnik; (Lij) město s vedením; z ní do Frymburku přijela tříčlenná delegace (Valčík); (Lij) jel do ní starej Procházka; odtud jede inspektor všech starobinců; tam má Trčka zavézt rukopis JC; (Pól) místo startu výpravy k severnímu pólu; chce do ní lékárník; dala sbohem bratru Janouchovi bez hudby; (Bl) město z loutkové hry „Nevěřící Vlasák"; tam už je po všem; jak je na tom?; tam je to 3-4 hodiny; Blanické nezajímá, co se tam tancuje; některé národní gardy do ní ani nedorazily; druhá defenestrace doplatila na její ekologickou zaostalost; Windischgrätz v ní zesílil hlídky; tam by se to mohlo sesypat císaři pánu; žádné náměstí tohoto města nenese jméno sv. Václava; zatýká se v ní

Praha - město, kde působil advokát Standa Mirvald; tam chcel bača, jedoucí v protisměru; celá chodí v rádiovkách; bydlí v ní uhlobaron Ptáček; Standa se v ní seznámil s chemikem; Kolben a Dan?k tam mají podnik; (Lij) m?sto s vedením; z ní do Frymburku přijela tříčlenná delegace (Valčík); (Lij) jel do ní starej Procházka; odtud jede inspektor všech starobinců; tam má Trčka zavézt rukopis JC; (Pól) místo startu výpravy k severnímu pólu; chce do ní lékárník; dala sbohem bratru Janouchovi bez hudby; (Bl) město z loutkové hry „Nevěřící Vlasák"; tam už je po všem; jak je na tom?; tam je to 3-4 hodiny; Blanické nezajímá, co se tam tancuje; některé národní gardy do ní ani nedorazily; druhá defenestrace doplatila na její ekologickou zaostalost; Windischgrätz v ní zesílil hlídky; tam by se to mohlo sesypat císaři pánu; žádné náměstí tohoto města nenese jméno sv. Václava; zatýká se v ní

Praha - m?sto s vedením; z ní do Frymburku p?ijela t?í?lenná delegace (Val?ík); jel do ní starej Procházka; odtud jede inspektor všech starobinc?; tam má Tr?ka zavézt rukopis JC; (Pól) místo startu výpravy k severnímu pólu; chce do ní lékárník; dala sbohem bratru Janouchovi bez hudby; (Bl) m?sto z loutkové hry „Nev??ící Vlasák"; tam už je po všem; jak je na tom?; tam je to 3-4 hodiny; Blanické nezajímá, co se tam tancuje; n?které národní gardy do ní ani nedorazily; druhá defenestrace doplatila na její ekologickou zaostalost; Windischgrätz v ní zesílil hlídky; tam by se to mohlo sesypat císa?i pánu; žádné nám?stí tohoto m?sta nenese jméno sv. Václava; zatýká se v ní

Praha - jel do ní starej Procházka; odtud jede inspektor všech starobinc?; tam má Tr?ka zavézt rukopis JC; (Pól) místo startu výpravy k severnímu pólu; chce do ní lékárník; dala sbohem bratru Janouchovi bez hudby; (Bl) m?sto z loutkové hry „Nev??ící Vlasák"; tam už je po všem; jak je na tom?; tam je to 3-4 hodiny; Blanické nezajímá, co se tam tancuje; n?které národní gardy do ní ani nedorazily; druhá defenestrace doplatila na její ekologickou zaostalost; Windischgrätz v ní zesílil hlídky; tam by se to mohlo sesypat císa?i pánu; žádné nám?stí tohoto m?sta nenese jméno sv. Václava; zatýká se v ní

Praha - místo startu výpravy k severnímu pólu; chce do ní lékárník; dala sbohem bratru Janouchovi bez hudby; (Bl) m?sto z loutkové hry „Nev??ící Vlasák"; tam už je po všem; jak je na tom?; tam je to 3-4 hodiny; Blanické nezajímá, co se tam tancuje; n?které národní gardy do ní ani nedorazily; druhá defenestrace doplatila na její ekologickou zaostalost; Windischgrätz v ní zesílil hlídky; tam by se to mohlo sesypat císa?i pánu; žádné nám?stí tohoto m?sta nenese jméno sv. Václava; zatýká se v ní

Praha - vzdálenost mezi ní a Hradcem Králové zhruba odpovídá ší?i Panamské úžiny; (Bo) cíl cesty Jana Nerudy a dr. Šavrdy; (Lip) m?sto, kde p?sobil advokát Standa Mirvald; tam chcel ba?a, jedoucí v protism?ru; celá chodí v rádiovkách; bydlí v ní uhlobaron Ptá?ek; Standa se v ní seznámil s chemikem; Kolben a Dan?k tam mají podnik; (Lij) m?sto s vedením; z ní do Frymburku p?ijela t?í?lenná delegace (Val?ík); (Lij) jel do ní starej Procházka; odtud jede inspektor všech starobinc?; tam má Tr?ka zavézt rukopis JC; (Pól) místo startu výpravy k severnímu pólu; chce do ní lékárník; dala sbohem bratru Janouchovi bez hudby; (Bl) m?sto z loutkové hry „Nev??ící Vlasák"; tam už je po všem; jak je na tom?; tam je to 3-4 hodiny; Blanické nezajímá, co se tam tancuje; n?které národní gardy do ní ani nedorazily; druhá defenestrace doplatila na její ekologickou zaostalost; Windischgrätz v ní zesílil hlídky; tam by se to mohlo sesypat císa?i pánu; žádné nám?stí tohoto m?sta nenese jméno sv. Václava; zatýká se v ní

Praha - cíl cesty Jana Nerudy a dr. Šavrdy; (Lip) m?sto, kde p?sobil advokát Standa Mirvald; tam chcel ba?a, jedoucí v protism?ru; celá chodí v rádiovkách; bydlí v ní uhlobaron Ptá?ek; Standa se v ní seznámil s chemikem; Kolben a Dan?k tam mají podnik; (Lij) m?sto s vedením; z ní do Frymburku p?ijela t?í?lenná delegace (Val?ík); (Lij) jel do ní starej Procházka; odtud jede inspektor všech starobinc?; tam má Tr?ka zavézt rukopis JC; (Pól) místo startu výpravy k severnímu pólu; chce do ní lékárník; dala sbohem bratru Janouchovi bez hudby; (Bl) m?sto z loutkové hry „Nev??ící Vlasák"; tam už je po všem; jak je na tom?; tam je to 3-4 hodiny; Blanické nezajímá, co se tam tancuje; n?které národní gardy do ní ani nedorazily; druhá defenestrace doplatila na její ekologickou zaostalost; Windischgrätz v ní zesílil hlídky; tam by se to mohlo sesypat císa?i pánu; žádné nám?stí tohoto m?sta nenese jméno sv. Václava; zatýká se v ní

Praha - m?sto, kde p?sobil advokát Standa Mirvald; tam chcel ba?a, jedoucí v protism?ru; celá chodí v rádiovkách; bydlí v ní uhlobaron Ptá?ek; Standa se v ní seznámil s chemikem; Kolben a Dan?k tam mají podnik; (Lij) m?sto s vedením; z ní do Frymburku p?ijela t?í?lenná delegace (Val?ík); (Lij) jel do ní starej Procházka; odtud jede inspektor všech starobinc?; tam má Tr?ka zavézt rukopis JC; (Pól) místo startu výpravy k severnímu pólu; chce do ní lékárník; dala sbohem bratru Janouchovi bez hudby; (Bl) m?sto z loutkové hry „Nev??ící Vlasák"; tam už je po všem; jak je na tom?; tam je to 3-4 hodiny; Blanické nezajímá, co se tam tancuje; n?které národní gardy do ní ani nedorazily; druhá defenestrace doplatila na její ekologickou zaostalost; Windischgrätz v ní zesílil hlídky; tam by se to mohlo sesypat císa?i pánu; žádné nám?stí tohoto m?sta nenese jméno sv. Václava; zatýká se v ní

Praha - m?sto z loutkové hry „Nev??ící Vlasák"; tam už je po všem; jak je na tom?; tam je to 3-4 hodiny; Blanické nezajímá, co se tam tancuje; n?které národní gardy do ní ani nedorazily; druhá defenestrace doplatila na její ekologickou zaostalost; Windischgrätz v ní zesílil hlídky; tam by se to mohlo sesypat císa?i pánu; žádné nám?stí tohoto m?sta nenese jméno sv. Václava; zatýká se v ní

Praha 1 - vnitřní Praha

Praha 1 - vnit?ní Praha

Praha-Žižkov - sídlo filmového archivu; zde je dnes vedoucím čistírny peří předválečný operetní režisér Alfred Kubík

Praha-Žižkov - sídlo filmového archivu; zde je dnes vedoucím ?istírny pe?í p?edvále?ný operetní režisér Alfred Kubík

Prátr (kultury a oddechu) - tam JC s Mojmírem Frídou založili filmovou společnost „Vrchlický"; shořela tam dřevěná bouda JC

Prátr (kultury a oddechu) - tam JC s Mojmírem Frídou založili filmovou spole?nost „Vrchlický"; sho?ela tam d?ev?ná bouda JC

pravda - základní pojem našeho poznání dle Bohlena

prazážitek - Láďova rozmazaná vzpomínka na rané dětství

prazážitek - Lá?ova rozmazaná vzpomínka na rané d?tství

Prázdniny s kanibalem Dufkem - hra JC

Pražané (též Pražáci) - jak přivítali Veverku s vojáky?; znervózní je hlídky; jejich nerozhodnost volá do nebe; co jim brání, aby pojmenovali nejvýznamnější pražské náměstí jinak?; neměli zbraně, jen mávátka; jejich oblíbeným dostaveníčkem je Velká Chuchle

Pražané (též Pražáci) - jak p?ivítali Veverku s vojáky?; znervózní je hlídky; jejich nerozhodnost volá do nebe; co jim brání, aby pojmenovali nejvýznamn?jší pražské nám?stí jinak?; nem?li zbran?, jen mávátka; jejich oblíbeným dostavení?kem je Velká Chuchle

Před oponou za oponou nesmí nikdo stát, nebo nebudu hrát! - autobiografická knížka záhřebského herce Stanka Miloviče

překrývání hodin - pedagogická zásada JC na Kreibichově hudební škole

Přelouč - v tomto městě bydlí Jaroslava Kozáková

premiér - předseda vlády

Premier - značka velocipedu

premiér - p?edseda vlády

Premier - zna?ka velocipedu

Přemysl Oráč těsně před příchodem Libušina poselství - podvojný živý obraz JC

Přenošené dítě - příběh JC pro žebráky

Přestáváme být mužem - práce JC

Přetržené dítě - nesprávný název hry JC

Přetržené nítě - správný název hry JC

Příbram - sliboval zatčeným inspektor Schirz

Princ Drso? - postava z pohádky JC „Dlouhý, Široký a Krátkozraký", zlý princ, jednovaje?ný bratr Jason?

Princ Drsoň - postava z pohádky JC „Dlouhý, Široký a Krátkozraký", zlý princ, jednovaječný bratr Jasoně

Princ Jaso? - postava z pohádky JC „Dlouhý, Široký a Krátkozraký", zlý princ, jednovaje?ný bratr Drson?

Princ Jasoň - postava z pohádky JC „Dlouhý, Široký a Krátkozraký", dobrý princ, jednovaječný bratr Drsoně

Princ Jasoň - postava z pohádky JC „Dlouhý, Široký a Krátkozraký", zlý princ, jednovaječný bratr Drsoně

Princezna Zlatovláska - původní postava (nyní Zlatovláska) z pohádky JC „Dlouhý, Široký a Krátkozraký"

Princezna Zlatovláska - p?vodní postava (nyní Zlatovláska) z pohádky JC „Dlouhý, Široký a Krátkozraký"

Příruční slovník naučný - neobsahuje heslo „herberk"

Přiznání Josefa Kamarýta - largo furioso (též andante con brio) /it./, zhudebněné přiznání, které složil JC

Přiznání Josefa Kamarýta - largo furioso (též andante con brio) /it./, zhudebn?né p?iznání, které složil JC

Pro vdovi?ku - sbírka milostných písní JC

Pro vdovičku - sbírka milostných písní JC

Pro? ta Jizera hu?í - starý ?eský evergreen (též píse?); od ní pocházejí „pojizerské hu?ky" z dílny klobou?níka Lešnera

Probošt, Karel - technik pražského rozhlasu

Procházka - viz Starej Procházka

Proč ta Jizera hučí - starý český evergreen (též píseň); od ní pocházejí „pojizerské hučky" z dílny kloboučníka Lešnera

Prodaná láska - aktovka Jana Nerudy

Prohlídka petrohradské Ermitáže - 12. kapitola deníku české polární výpravy

Prohlídka petrohradské Ermitáže - 12. kapitola deníku ?eské polární výpravy

Proso - zcela provlhlý smíšený sbor z 3. dějství stejnojmenné operety JC; byl nalezen v krechtu v Liptákově

Proso - zcela provlhlý smíšený sbor z 3. d?jství stejnojmenné operety JC; byl nalezen v krechtu v Liptákov?

protihabsburák - protihabsburská anekdota (lidově)

protihabsburák - protihabsburská anekdota (lidov?)

Průcha - mladý lesník z konopišťské obory, muž Kuncové; předobraz Cimrmanova hajného Mikovce

průduch - nadávka (Posel)

Průhonice - výletní místo u Prahy

Prusové - ve válce s nimi přišel kanonýr Kučera o obě ruce

Prusové - ve válce s nimi p?išel kanonýr Ku?era o ob? ruce

průtokový poznatek - jde jedním uchem tam a druhým ven

Ptá?ek - postava ze hry JC „Vizioná?", René, uhlobaron

Ptáček - postava ze hry JC „Vizionář", René, uhlobaron

ptakopysk - pták a zároveň savec, žijící v Austrálii

ptakopysk - pták a zárove? savec, žijící v Austrálii

puberta - JC ji neprodělal

puberta - JC ji neprod?lal

Pud a stud - podtitul „Etudy pro dvě kisny a škatulku"

Pud a stud - podtitul „Etudy pro dv? kisny a škatulku"

Pudil - sedlák z Liptákova

Pumpa v zim? - náro?ná maska JC ve starobinci

Pumpa v zimě - náročná maska JC ve starobinci

punk - vlasová pokrývka himálajského sněžného člověka

punk - vlasová pokrývka himálajského sn?žného ?lov?ka

Puskás, Béla - maďarský houslista

Puskás, Béla - ma?arský houslista

Puskásová, Vilma - neviditelná postava ze hry JC „Vražda v salónním coupé", žena houslisty Puskáse, bývalá prostitutka; i s takovými lidmi musíme pracovat

Puskásová, Vilma - neviditelná postava ze hry JC „Němý Bobeš", žena houslisty Puskáse, bývalá prostitutka; i s takovými lidmi musíme pracovat

Puskásová, Vilma - neviditelná postava ze hry JC „N?mý Bobeš", žena houslisty Puskáse, bývalá prostitutka; i s takovými lidmi musíme pracovat

Pýcha - prostý železničář, otčím Ladislava Pýchy

Pýcha - prostý železni?á?, ot?ím Ladislava Pýchy

Pýcha, Ladislav - viz Láďa Pýcha

Pýcha, Ladislav - viz Lá?a Pýcha

A B C D E F G H I J K L M N O  P R S T U V W Y Z 4
 
Naši mecenáši
kudy kam